Невероятният свят на животните, който всеки трябва да види

За неголямата си територия България се отличава с изключително богата флора и фауна. Разнообразните форми на релефа – море, планини, равнини, скали, поляни, пещери, определят и огромното видово разнообразие в страната ни. У нас се срещат между 3500 и 3900 вида растения, като значителна част от тях не могат да бъдат видяни никъде другаде освен в България.

Невероятният свят на животните, който всеки трябва да види

За неголямата си територия България се отличава с изключително богата флора и фауна. Разнообразните форми на релефа – море, планини, равнини, скали, поляни, пещери, определят и огромното видово разнообразие в страната ни. У нас се срещат между 3500 и 3900 вида растения, като значителна част от тях не могат да бъдат видяни никъде другаде освен в България.

 

Това са ендемитите. Тяхното богатство е свързано с ключовото и преходно местоположение на страната ни между Европа и Азия.

 

На територията на България са установени около 29 000 вида животни – 94 вида бозайници, 405 вида птици, 36 вида влечуги, 16 вида земноводни, 207 вида черноморски и сладководни риби и около 27 000 вида безгръбначни, включително насекомите.

 

Една значителна част от флористичното и фаунистично разнообразие е включена в Червената книга на България като застрашени видове.

 

За съжаление има и такива, описани като изчезнали. Според някои експерти, обаче, в последните години се наблюдава тенденция към стабилизиране на популациите, особено на тези при бозайниците.

От една страна това се дължи на обезлюдяването на големи територии на страната ни и възстановяване на стари местообитания. Други определят европейската мрежа НАТУРА 2000 като основна причина за подобрение на видовото разнообразие в Родината ни.

 

На Вашето внимание представяме една скромна фотоколекция от животински видове, която в никакъв случай не претендира за изчерпателност.

 

Невероятният свят на животните, който всеки трябва да види

Невероятният свят на животните, който всеки трябва да види

Невероятният свят на животните, който всеки трябва да види

Невероятният свят на животните, който всеки трябва да види

Невероятният свят на животните, който всеки трябва да види

Невероятният свят на животните, който всеки трябва да види

Невероятният свят на животните, който всеки трябва да види

Невероятният свят на животните, който всеки трябва да види

Невероятният свят на животните, който всеки трябва да види

Невероятният свят на животните, който всеки трябва да види

Невероятният свят на животните, който всеки трябва да види

Невероятният свят на животните, който всеки трябва да види

Невероятният свят на животните, който всеки трябва да види

Невероятният свят на животните, който всеки трябва да види

Невероятният свят на животните, който всеки трябва да види

Невероятният свят на животните, който всеки трябва да види

Невероятният свят на животните, който всеки трябва да види

Невероятният свят на животните, който всеки трябва да види

Невероятният свят на животните, който всеки трябва да види

Невероятният свят на животните, който всеки трябва да види

Невероятният свят на животните, който всеки трябва да види

Невероятният свят на животните, който всеки трябва да види

Невероятният свят на животните, който всеки трябва да види

Невероятният свят на животните, който всеки трябва да види

Невероятният свят на животните, който всеки трябва да види

Невероятният свят на животните, който всеки трябва да види

Невероятният свят на животните, който всеки трябва да види

Невероятният свят на животните, който всеки трябва да види

Невероятният свят на животните, който всеки трябва да види

Невероятният свят на животните, който всеки трябва да види

Невероятният свят на животните, който всеки трябва да види